prylbanken.se
prylbanken.se
Sök: Musikinstrument Sök: Telefoner Sök: Möbler & Heminredning Sök: Verktyg och maskiner Bobanken.se Bobanken.se MCbanken.se - Motorcyklar, mopeder, fyrhjulingar, snöskotrar Båtbanken.se - Båtar Bilbanken.se - Bilar

Allmänna villkor

Allmänna villkor 2004-08-25

1. INLEDNING

Prylbanken AB, med org. nr 556597-0158, tillhandahåller via Internet en elektronisk mötes- och marknadsplats, ”Portal”, på webbplats www.prylbanken.se där alla kan köpa och sälja varor av varandra. Alla transaktioner genomförs direkt mellan säljare och köpare, ”Användare”. Prylbanken är således inte part i transaktioner mellan Användare.

Våra Portal är till för både privatpersoner och företag – detta för att ge Användare största möjliga urval. Annonsörens namn skall alltid uppges. Prylbanken tillåter bara ett objekt per annons. Varor som kan anses höra samman till ett objekt måste höra till samma objektskategori i en annons. Varor ska delas upp i flera annonser om de inte passar under samma objekt eller kategori.

2. ANVÄNDNING AV PRYLBANKEN

Genom användande av Prylbanken bekräftar Användaren att denne tagit del av och accepterat dessa villkor och åtar sig att följa Prylbankens instruktioner och villkor. Annonser som bryter mot reglerna raderas vid vår granskning.

Annonsrubriken måste tydligt beskriva varan, objektet eller kategorin. Inga onödiga tecken får användas i rubriken. Det är tillåtet att lägga in samma annons mer än en gång samtidigt.

Länkar och bilder i annonser skall beskriva varan som skall säljas eller köpas. Det är därmed inte tillåtet att t ex länka till en sida som inte ger mer information om själva varan, objektet eller kategorin. Det är ej heller tillåtet att länka till en annan annons- eller auktionswebbplats.
Man ska använda svarsformuläret för att kontakta annonsören. Endast svar på annonsen är tillåtet. Reklam och liknande är förbjudet, kommer att spåras samt göras föremål för rättslig prövning.

Det är ej tillåtet att använda sig av extra sökord i annonstexten. Endast texten som beskriver varan, objektet eller kategorin är tillåten. Det är inte tillåtet att lägga in mer än en vara, objekt eller kategori i samma annons.

Kan annonsören endast nås via telefon skall detta skrivas i annonstexten. E-postadress är inte obligatorisk för att kunna annonsera ut en vara, objekt eller kategori. Annonsören är ansvarig för annonsens innehåll. Prylbanken ansvarar inte för den utannonserade varan, objektet eller kategorin och inte för annonsens innehåll.

Prylbanken publicerar inte annonstexter på annat språk än svenska. Annonser ska beträffande innehållet följa gällande svenska lagar och regler för marknadsföring och immateriell rätt såsom t ex upphovsrätt. Annonser med otydligt innehåll eller där erbjudandet inte anses vara realistiskt godkänns inte. Prylbanken publicerar inte annonser som hänvisar till endast postgironummer. Prylbanken publicerar endast av Användare tagna egna bilder. Det är ej tillåtet att "låna" bilder från andras annonser, kataloger, nättjänster etc. Bilder är skyddade enligt upphovsrättslagen. Endast personer som har behörighet att ingå och möjlighet att fullfölja avtal får bli Användare, d v s Användare skall vara fyllda 18 år. Personer och företag skall ange korrekta namn och adressuppgifter och tillse att dessa uppgifter hålls uppdaterade.

Användare förbinder sig att inte via Prylbanken sprida uppgift som kan anses innefatta politiskt budskap, hets mot folkgrupp, uppvigling, pornografi, våldsskildring eller annan uppgift som kan väcka anstöt. Användaren förbinder sig vidare att inte behandla personuppgifter om annan utan att ha inhämtat dennes samtycke eller på annat sätt förvissat sig om rätt att utföra sådan behandling.

Prylbanken följer organisationerna Sverak:s (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) respektive SKK:s (Svenska Kennelklubben) rekommendationer att inte överlåta kattungar yngre än tolv /12/ veckor eller hundvalpar yngre än åtta /8/ veckor. Prylbanken godkänner inte annonser med formuleringar som; ”bortskänkes”, ”en krona tassen” eller liknande. Som lägsta pris finns en symbolisk summa: 100 kr för katter respektive 500 kr för hundar. För ofödda djur gäller samma regel. Dessa regler gäller för att minska risken för Användare för att få oseriösa svar och motverka djurplågeri. Annonser om kamphundar, t ex pitbullterrier, bandog, pitbull-blandraser, införs inte. Annonser om American staffordshire terrier och staffordshire terrier införes om hunden finns registrerad hos SKK. Denna regel är i överensstämmelse med bestämmelsen bl a i 19 § Djurskyddsförordningen (1988:539). Prylbanken inför inte heller annonser om varghundshybrider (räknas till fjärde generationen).

Prylbanken inför inte annonser där annonstexten innehåller överdrivna uppgifter eller vilseledande påståenden, och/eller uppmanar till "sympatiköp" eller anspelar på känslor.

Prylbanken inför inte annonser gällande djur som måste importeras till Sverige. Vi hänvisar till generella regler som veterinärer, anslutna till Sveriges Veterinärförbund, har. Prylbanken har valt att tillämpa denna regel som främst går ut på att undvika import av djur, främst från Medelhavsområdet. Skälet är att Prylbanken inte vill medverka till att sjukdomar kommer in till landet vid import av djur från t ex EU/EFTA. (Sveriges Veterinärförbund, Svenska Djurskyddsföreningars Riksförbund, SDR, eller Statens Veterinärmedicinska Anstalt).

All försäljning av växter och djur som tillhör skyddade eller utrotningshotade arter i enlighet med Washingtonkonventionen (CITES) och EU rådets förordning är förbjuden.

Användare får köpa eller sälja all sorts lös egendom via Prylbanken förutsatt att inga särskilda tillstånd krävs samt att eventuella formkrav för försäljning iakttages. Användare äger inte rätten att köpa eller sälja egendom via Prylbanken som är olaglig, osedlig, anstötlig eller av annan anledning kan anses vara olämplig. Prylbanken hjälper gärna till att besvara frågor i saken men ytterst är det Användaren som har ansvaret att försäkra dig om att den vara, objekt eller kategori som köps eller säljs inte är förbjuden enligt lag, förordning eller andra bestämmelser. Om Användare ändå är osäker på om en speciell vara, objekt eller kategori inte går att köpa och/eller sälja föreslås att en genomgång sker av listan med några utvalda föremål nedan. Dessa typer av föremål är alltid förbjudna att sälja eller köpa på Prylbanken oavsett vad svensk lag ange; alkohol, tobak, aktier eller andra värdepapper, fridlysta djur, både levande och uppstoppade, droger och drogrelaterade objekt, e-postadresslistor, fyrverkerier, ID-kort eller licenser, tjänster, stiletter, springknivar, butterfly-knivar, teleskopbatonger, kaststjärnor, karatepinnar och knogjärn, pornografiskt material, människo- eller djurdelar eller kvarlevor i övrigt, underkläder, registreringspapper och parkeringstillstånd, MLM- (Multi Level Marketing) produkter, objekt som kränker annans upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, bootlegs, OEM-märkt mjukvara, receptbelagd eller ej receptbelagd medicin, stulen egendom, bantningspreparat och recept, TV-dekodrar, nyproducerade objekt som kan klassas som hets mot folkgrupp, historisk och nutida krigsutrustning, moderna polis- och ordningsvaktsbrickor.

Annonser med erbjudande om hittelön eller ersättning för anskaffande av bostad införes ej.

Prylbanken tillåter inte piratkopior och replikor av märkesprodukter. Detta gäller varor såsom elektroniska artiklar, klockor, kläder, accessoarer, parfymer och dylikt. Vid annonsering av DVD-filmer, elektroniska spel, dataprogram, programkort till betal-TV, klockor, märkeskläder och märkesaccessoarer måste det alltid anges i annonsen att det är original. Det strider mot svensk lag att sälja piratkopior.

Det är i Sverige olagligt att bedriva handel med förfalskningar av cirkulerande svenska mynt och sedlar. För övriga mynt och sedlar ska det tydligt framgå att det rör sig om exempelvis nypräglingar av äldre mynt. Hänsyn skall alltid tas till svensk lagstiftning. Bland denna typ av objekt förekommer en mängd kopior och förfalskningar som kan anses ha ett samlar- eller egenvärde. Det ska då framgå tydligt i objektsbeskrivningen om det är en förfalskning eller kopia och försäljning av objektet får inte bryta mot rådande svensk lag. Det är förbjudet att bifoga bild som inte visar det objekt som är till försäljning. Det är även förbjudet att låna bilder från Användare eller från annan som har rätt till bild.

Det är ej tillåtet för familjemedlem eller annan närstående till avstängd Användare att annonsera via Prylbanken eftersom telefonnumret styr vilken Användare som annonserar.

Prylbanken hjälper polisen om olagligheter förekommer i annonser. Identiteten på en annonsör kan fastställas av Internetleverantören eftersom bl a IP-adressen loggas av oss.

3. VILLKOR

Användare som önskar erbjuda en vara till försäljning skall anmäla denna i enlighet med instruktioner på Prylbanken och därvid lämna korrekt och tillräcklig information om den erbjudna varan.

Om Användare registrerat vara som bryter mot Prylbankens villkor tar Prylbanken bort annonsen från Prylbanken. Användare skall t ex ange pris, bestämma geografiskt område och andra villkor, vilka villkor skall fullföljas och efterlevas. Användare är skyldig att noga kontrollera alla uppgifter om den erbjudna varan och att omedelbart efter upptäckt eller påpekande rätta felaktiga uppgifter genom att ta bort annonsen genom att ange det unika lösenord som erhölls vid annonsinläggningen och lägga in annonsen på nytt. Användare förbinder sig att inte i sin annons inkludera reklam för eller information om konkurrerande tjänster. Prylbanken förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses vara konkurrerande tjänster. Varje annons kontrolleras och kan enskilt anmälas till kundtjänst via en länk vid varje annons. Prylbankens kundtjänst avgör därefter om annonsen strider mot reglerna och om så är fallet kommer annonsen att tas bort. Någon ersättning för borttagen annons kommer ej att utgå.

4. ANSVAR

Prylbanken är inte part i transaktioner som sker via Prylbanken och har varken kunskap om eller möjlighet att kontrollera varor, objekt eller kategori som tillhandahålls eller säljarens uppgifter om varorna. Prylbanken har således inget ansvar för några varor eller tjänster som erbjuds via Prylbanken eller för marknadsföringen av varor eller tjänster. Prylbanken är inte i något fall skyldigt att lämna ersättning till Användare på grund av felaktiga uppgifter, fel eller brist i vara, objekt eller tjänst, sen eller utebliven leverans eller utebliven betalning eller av annan anledning på grund av köp eller försäljning på Prylbanken. För det fall Prylbanken ändå skulle visa sig vara skyldigt att lämna ersättning till Användare eller tredje part i fall som anges ovan, skall den Användaren som orsakat skadan ersätta Prylbanken med Prylbankens totala skada p g a ålagt ansvar. Prylbanken svarar inte för korrektur- eller skrivfel på Portalen och inte heller i något fall för Användares förlust av data eller för att bud förvanskats eller inte kommit fram. Prylbanken är fri från ansvar om Prylbankens fullgörande av förpliktelser förhindras eller försvåras av omständighet utanför Prylbankens kontroll som Prylbanken inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Prylbanken inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (t ex fel i datakommunikation, myndighetsbestämmelse, arbetskonflikt, olyckshändelse, fel i allmänna kommunikationer m m). Användare är under tid som hinder enligt ovan föreligger skyldig att fullgöra sina åtaganden i möjligaste mån.

Prylbanken är normalt i drift dygnets alla timmar, sju dagar i veckan. Driften är dock under vissa tider oövervakad och åtgärdande driftstörning under sådan tid kan således försenas. Användare äger inte i något fall rikta krav mot Prylbanken på grund av driftstörningar eller för att Portalen inte varit åtkomlig, fungerat tekniskt tillfredsställande eller innehållit datavirus eller liknande fel. Prylbankens ansvar gentemot Användare är under alla förhållanden begränsat till ersättning för direkt skada och uppgår inte i något fall till mer än ett belopp motsvarande EUR 5.000.

5. PERSONUPPGIFTER

Prylbanken behandlar personuppgifter om Användare i syfte att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera Prylbanken samt Portalen och Användares användning härav, erbjuda Användare information om andra tjänster och produkter samt för marknadsföringsändamål. Prylbanken äger också rätt att överlåta personuppgifter om Användare till Prylbankens samarbetspartners i syfte att dessa skall kunna tillhandahålla information och marknadsföring till Användare. Personuppgifterna behandlas av Prylbanken för de ovan angivna ändamålen. Registrerad Användare har, bl a enligt Personuppgiftslagen (1998:204), vissa rättigheter i samband med behandling av personuppgifter, t ex rätt att få information om behandling av uppgifter samt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter.
Användare, som har tagit del av information om behandlingen, lämnar härmed sitt samtycke till att personuppgifter om Användaren behandlas enligt ovan och till att personuppgifter må överföras till stat som inte ingår i EU eller EES. Prylbanken hänvisar i detta avsnitt till hjälptexterna om personuppgiftslagen.

6. E-MAIL

E-mail skall skickas till den adress Användare angivit vid registrering om inte Användare skriftligen begärt meddelanden till annan adress. Meddelande till Prylbanken skall skickas på sätt som anges på Prylbanken – vanligtvis via e-mail. Meddelande som sänts per post skall anses ha kommit motparten tillhanda tre dagar efter det att det avsänt. Meddelande som sänts via telefax eller e-mail anses ha kommit motparten tillhanda omedelbart efter kvittens om mottagen sändning.

7. AVTALSTID

Dessa villkor träder i kraft när Användare anslutit sig till Prylbanken, genom att annonsera och/eller leta på sidorna och gäller därefter tills vidare. Prylbanken äger rätt att avstänga Användare och omedelbart säga upp dessa villkor. Användare som avstängts av Prylbanken äger inte rätt att återigen använda tjänsten. Prylbanken äger vidare rätt att fritt besluta avveckla Prylbanken och avsluta samtliga Användare.

8. ÄNDRING AV VILLKOR

Prylbanken äger rätten att ändra dessa villkor genom att ge information om sådan ändring på Portalen. Ändringar träder i kraft tio /10/ dagar efter att de publicerats av Prylbanken på Portalen. Varje förändring i dessa villkor skall markeras med nytt datum och/eller numrering. För köp och försäljning via Prylbanken gäller de villkor som var gällande vid tiden för avtalsbundenhet även om villkoren ändras därefter.

9. TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG

Svensk rätt skall gälla för dessa villkor såsom den tillämpas på avtal som slutits i Sverige mellan svenska parter. Tvist avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av dessa villkor skall avgöras av enligt Lagen (1999:116) om skiljeförfarande, varvid dock beträffande antalet skiljemän skall gälla Stockholms handelskammares regler för s k förenklat skiljeförfarande.© Copyright Prylbanken | Sajtkarta prylbanken.se är medlem i BitoS etiska råd